Last update: 16.02.2018
 • English
 • Bulgarian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • Estonian
 • Finnish
 • French
 • Gaelic
 • German
 • Greek
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Italian
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Maltese
 • Norweigan
 • Polish
 • Portugese
 • Romanian
 • Russian
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish
 • Swedish
 • Turkish

ePayments Systems Limited - Complaints Policy

 • If you would like to make a complaint, you can do so via our Complaints Form

  Please give us as much information as possible so that we can investigate your complaint as quickly as possible.

 • Resolving your concerns

  We aim to provide you with a comprehensive and satisfactory reply in the shortest time possible. We will work with you to resolve your complaint quickly and wherever possible, within 3 working days.

  In most cases we will resolve complaints within 15 working days. We will provide the outcome of our complaint and the reasons why we have come to that decision in a written format. In exceptional circumstances, we may take up to a maximum of 35 working days (if this is the case, we will let you know).

 • Financial Ombudsman Service (FOS)

  We aim to resolve all complaints fairly, however if we fail to provide a response to your satisfaction or fail to resolve your complaint within 15 working days, you have the right to refer your complaint to the FOS free of charge – but you must do so within six months of the date of our response to your complaint.

  If you do not refer your complaint in time, the FOS will not have our permission to consider your complaint and so will only be able to do so in very limited circumstances. For example, if the FOS believes that the delay was as a result of exceptional circumstances.

  The FOS’s contact details are:

 • Telephone: +44 20 7964 0500

  Email: [email protected]

  Website: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  You may also be able to refer your complaint via the EU Online Dispute Resolution (ODR) platform http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Процедура за разглеждане на жалби

 • За да подадете жалба, използвайте формата

  Моля да предоставите по възможност по-подробна информация, за да можем да извършим проверка по жалбата възможно най-бързо.

 • Разрешаване на проблема

  Целта ни е да Ви предоставим изчерпателен и удовлетворителен отговор във възможно най-кратък срок. Ще работим съвместно с Вас, за да намерим решение във връзка с жалбата Ви възможно най-бързо и, ако е възможно, в рамките на 3 работни дни.

  В повечето случаи решения по жалбите се вземат в срок до 15 работни дни, като резултатът от проверката по жалбата и мотивите за нашето решение ще бъдат предоставени в писмена форма. При наличие на изключителни обстоятелства процедурата може да отнеме до 35 работни дни (ако случаят е такъв, ние ще Ви уведомим предварително).

 • Служба на омбудсмана по финансови въпроси (Financial Ombudsman Service)

  Ние се стремим да разрешаваме всички жалби справедливо, но ако отговорът ни не Ви удовлетворява или не успеем да намерим решение по жалбата Ви в срок до 15 работни дни, имате право да отнесете жалбата до Службата на омбудсмана по финансови въпроси безплатно, като обаче трябва да направите това в рамките на шест месеца от датата на нашия отговор на жалбата Ви.

  Ако не отнесете жалбата в срок, Службата на омбудсмана по финансови въпроси няма да има нашето разрешение да разгледа жалбата Ви и ще може да направи това само при много ограничени обстоятелства. Например, ако Службата на омбудсмана по финансови въпроси определи, че забавянето е в резултат на извънредни обстоятелства.

  Информация за контакт със Службата на омбудсмана по финансови въпроси:

 • Телефон: +44 20 7964 0500

  Имейл: [email protected]

  Уебсайт: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Възможно е също да можете да потърсите решение на жалбата си чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (EU Online Dispute Resolution (ODR))  http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Proces pro poddávání stížností

 • Chcete-li podat stížnost, použijte formulář

  Poskytněte nám prosím co nejvíce informací, abychom vaši stížnost mohli co nejrychleji vyšetřit.

 • Řešení vašich problémů

  Snažíme se vám poskytnout plnou a dostatečnou odpověď v co nejkratší možné době. Budeme s vámi spolupracovat, abychom vaši stížnost vyřešili co nejdříve a, kde je to možné, do 3 pracovních dnů.

  Ve většině případů budeme schopni stížnosti vyřešit do 15 pracovních dnů. Písemně poskytneme výsledky stížnosti a důvody, proč jsme dorazili na dané rozhodnutí. Ve výjimečných případech nám řešení můžete trvat maximálně až 35 pracovních dnů (jestliže tomu tak je, dáme vám vědět).

 • Financial Ombudsman Service (Služba finančního ombudsmana, FOS)

  Veškeré stížnosti se snažíme vyřešit spravedlivě, jestliže však nejste spokojeni s naší odpovědí nebo vaši stížnost nevyřešíme do 15 pracovních dnů, máte právo vaši stížnost zdarma přeposlat finančními ombudsmanovi (FOS), musíte tak však učinit do osmi měsíců od data naší odpovědi na vaši stížnost.

  Jestliže vaši stížnost nepřepošlete včas, FOS nebude mít naše svolení ke zvážení vaší stížnost a bude tak schopen učinit pouze ve výjimečných případech. Například, když se FOS bude domnívat, že prodlení bylo výsledkem výjimečných okolností.

  Kontaktní údaje pro FOS:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Webové stránky: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Je možné, že vaši stížnost budete moci podat také prostřednictvím Evropské online platformy pro řešení sporů (ODR) na http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – klageproces

 • For at indgive en klage skal du bruge formularen

  Giv os så mange oplysninger som muligt, så vi kan undersøge din klage så hurtigt som muligt.

 • Løsning af dit anliggende

  Vi tilstræber at give dig et omfattende og tilfredsstillende svar så hurtigt som muligt. Vi vil samarbejde med dig om at løse din klage så hurtigt som muligt, og så vidt muligt inden for 3 hverdage.

  I de fleste tilfælde vil vi være i stand til at løse klager inden for 15 hverdage. Vi vil meddele resultatet af din klage og grundene til, at vi er kommet til denne beslutning i et skriftligt format. Under særlige omstændigheder kan det tage os op til maksimalt 35 hverdage (hvis dette er tilfældet, vil vi underrette dig).

 • Økonomisk ombudsmandstjeneste (FOS)

  Vi tilstræber at løse alle klager retfærdigt, men hvis vi undlader at give dig et tilfredsstillende svar eller undlader at løse din klage inden for 15 hverdage, har du ret til gratis at henvise din klage til FOS - men det skal du gøre inden for seks måneder fra datoen for vores svar på din klage.

  Hvis du ikke henviser din klage i tide, vil FOS ikke have vores tilladelse til at overveje din klage, og vil så kun være i stand til at gøre dette i meget begrænsede tilfælde. For eksempel, hvis FOS mener, at forsinkelsen var som følge af særlige omstændigheder.

  FOS' kontaktoplysninger er:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Hjemmeside: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Du kan muligvis også henvise din klage via EU-klageplatformen Online Dispute Resolution (ODR)  http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Klachtenproces

 • Om een klacht in te dienen, moet u het formulier gebruiken.

  Geef ons zo veel mogelijk informatie, zodat we uw klacht zo goed mogelijk kunnen onderzoeken.

 • Reactie op uw klacht

  We zullen uw klacht grondig behandelen en u snel een antwoord bieden. Samen met u zoeken we naar een afdoende oplossing, waar mogelijk binnen een termijn van 3 dagen.

  In de meeste gevallen kunnen we klachten binnen een termijn van 15 dagen afsluiten. We houden u schriftelijk op de hoogte van het resultaat van uw klacht en de reden voor de gekozen oplossing. In uitzonderlijke omstandigheden kan de behandeling maximaal 35 werkdagen duren (als dat zo is, laten we u dat ook weten).

 • Financial Ombudsman Service (FOS)

  We streven ernaar alle klachten tot tevredenheid op te lossen. Lukt dat niet of is de klacht na 15 werkdagen niet opgelost, dan kunt u gratis terecht bij de FOS. Dat moet echter gebeuren binnen zes maanden vanaf de datum van onze reactie op uw klacht.

  Neemt u niet tijdig contact op met de FOS, dan kunt u enkel in een zeer beperkt aantal situaties gebruikmaken van de ombudsdienst. Een voorbeeld hiervan is indien de FOS vindt dat de laattijdigheid het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.

  Dit zijn de contactgegevens van de FOS:

 • Telefoon: +44 20 7964 0500

  Email: [email protected]

  Website: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  U kunt met uw klacht mogelijk ook terecht bij de Onlinegeschillenbeslechting van de EU op  http://ec.europa.eu/odr.

Payments Systems Limited – kaebuste esitamine

 • Kaebuse registreerimiseks peate täitma vormi.

  Lisage võimalikult palju teavet, et saaksime teie kaebust võimalikult kiiresti uurida.

 • Teie probleemi lahendamine

  Meie eesmärk on anda teile põhjalik ja rahuldav vastus võimalikult lühikese aja jooksul. Püüame kaebuse teiega koostöös võimalikult kiiresti lahendada – võimaluse korral kolme tööpäeva jooksul.

  Enamasti suudame kaebused lahendada 15 tööpäeva jooksul. Teatame kirjalikult kaebuse lahenduse ja põhjused, miks me sellele otsusele jõudsime. Erakordsel juhul võib see kesta kuni 35 tööpäeva (sellisel juhul teatame teile).

 • Rahalise ombudsmani teenus

  Meie eesmärk on kõik kaebused õiglaselt lahendada, aga kui meie lahendus teid ei rahulda või meil ei õnnestu teie kaebust 15 tööpäeva jooksul lahendada, siis on teil õigus tasuta edastada oma kaebus rahalisele ombudsmani teenusele, kuid te peate seda tegema kuue kuu jooksul meie vastuse kuupäevast teie kaebusele.

  Kui te ei edasta oma kaebust õigeaegselt, siis me ei luba rahalisel ombudsmani teenusel teie kaebust käsitleda ning seetõttu saab ta seda teha ainult väga piiratud tingimustel. Näiteks juhul, kui rahalise ombudsmani teenus usub, et viivituse põhjustas erakordne olukord.

  Rahalise ombudsmani teenuse kontaktandmed:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-post: [email protected]

  Veebisait: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Samuti võib teil olla võimalik esitada oma kaebus ELi vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi kaudu http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Valitusprosessi

 • Valituksen kirjaamiseksi sinun on täytettävä lomake

  Anna meille mahdollisimman paljon tietoja, jotta voimme käsitellä valituksesi mahdollisimman nopeasti.

 • Huolenaiheesi ratkaiseminen

  Pyrimme antamaan sinulle kattavan ja tyydyttävän vastauksen mahdollisimman nopeasti. Yhteistyössä kanssasi pyrimme käsittelemään valituksesi mahdollisimman nopeasti, ja aina kun mahdollista kolmen työpäivän kuluessa.

  Useimmissa tapauksissa pystymme käsittelemään valitukset 15 työpäivän kuluessa. Annamme sinulle valituksen tuloksen ja syyt siihen, miksi olemme tehneet kyseisen päätöksen kirjallisessa muodossa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa käsittely saattaa kestää enintään 35 työpäivää (tälläisessa tapauksessa ilmoitamme sinulle siitä).

 • Taloudellinen oikeusasiamiespalvelu

  Pyrimme ratkaisemaan kaikki valitukset oikeudenmukaisesti, mutta jos emme anna tyydyttävää vastausta tai valituksesi jää ratkaisematta 15 työpäivän kuluessa, sinulla on oikeus lähettää valituksesi taloudelliselle oikeusasiamiehelle (Financial Ombudsman Service, FOS) ilmaiseksi. Sinun on tehtävä niin kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olemme vastanneet valitukseesi.

  Jos et lähetä valitustasi ajoissa, oikeusasiamiehellä ei ole lupaamme käsitellä sitä, joten hän voi tehdä niin vain hyvin rajoitetuissa olosuhteissa. Esimerkiksi, jos oikeusasiamies uskoo, että viivästyminen johtui poikkeuksellisista olosuhteista.

  Oikeusasiamiehen yhteystiedot ovat:

 • Puhelin: +44 20 7964 0500

  Sähköposti: [email protected]

  Verkkosivusto: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Voit mahdollisesti myös lähettää valituksesi EU:n riitojen ratkaisemisen verkkofoorumin (Online Dispute Resolution, ODR) kautta http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Procédure de traitement des réclamations

 • Pour déposer une plainte, veuillez utiliser le formulaire de plainte

  Merci de fournir autant d'informations que possible afin que nous puissions enquêter sur votre réclamation dans les meilleurs délais.

 • Régler vos problèmes

  Notre objectif est de vous fournir une réponse complète et satisfaisante dans les plus brefs délais. Nous collaborerons avec vous afin de régler votre problème le plus rapidement possible et, dans la mesure du possible, dans un délai de 3 jours ouvrables.

  Dans la plupart des cas, nous serons en mesure de résoudre les problèmes dans un délai de 15 jours ouvrables. Nous vous communiquerons par écrit le résultat de notre enquête et les raisons de notre décision. Dans des circonstances exceptionnelles, la procédure peut durer un maximum de 35 jours ouvrables (si tel est le cas, nous vous le ferons savoir).

 • Service d'ombudsman financier (FOS)

  Nous nous efforçons de résoudre toutes les plaintes de manière équitable. Toutefois, si nous ne répondons pas à votre satisfaction ou si nous ne réglons pas votre problème dans un délai de 15 jours ouvrables, vous avez le droit de soumettre celui-ci gratuitement au FOS ; vous devez toutefois le faire dans les six mois suivant notre réponse.

  Si vous ne transmettez pas votre réclamation à temps, le FOS n'aura pas l'autorisation de l'examiner et ne pourra donc le faire que dans des circonstances très limitées, par exemple, s'il estime que le retard est dû à des circonstances exceptionnelles.

  Coordonnées de contact du FOS :

 • Téléphone: +44 20 7964 0500

  Courriel: [email protected]

  Site web: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Vous pouvez aussi nous adresser votre réclamation par l’intermédiaire de la plateforme européenne de règlement des différends en ligne (ODR) à l’adresse: http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Próiseas gearán

 • Chun gearán a thaifeadadh ní mór duit an fhoirm a chomhlánú

  Tabhair an oiread eolais agus is féidir ionas gur féidir linn an gearán a imscrúdú agus a réiteach a luaithe is féidir.

 • D’ábhar imní a réiteach

  Ba mhaith linn freagra cuimsitheach sásúil a thabhairt duit a luaithe is féidir. Oibreoimid leat chun do ghearán a réiteach a luaithe is féidir agus laistigh de 3 lá oibre ar a mhéad, más féidir.

  Réitítear formhór na ngearán a fhaighimid laistigh de 15 lá oibre. Cuirfimid toradh an imscrúdaithe agus na cúiseanna leis an toradh sin ar fáil i scríbhinn duit. I gcásanna eisceachtúla, is féidir go dtógfaidh sé suas le 35 lá oibre (más amhlaidh, cuirfimid é sin in iúl duit).

 • An tOmbudsman um Sheirbhísí Airgeadais (FOS)

  Ba mhaith linn gach gearán a réiteach go cothrom, ach mura bhfuil tú sásta leis an toradh uainn, nó má theipeann orainn do ghearán a réiteach laistigh de 15 lá, tá sé de cheart agat an gearán a tharchur saor in aisce chuig an Ombudsman um Sheirbhísí Airgeadais, ach ní mór é sin a dhéanamh laistigh de shé mhí ó dháta ár bhfreagra ar do ghearán.

  Mura gcuireann tú an gearán ar aghaidh in am, ní bheidh cead ag an FOS uainn do ghearán a bhreithniú agus mar sin níl ach líon teoranta cásanna ann inar féidir leis an Ombudsman an cás a bhreithniú. Mar shampla, má chreideann an tOmbudsman gur tosca eisceachtúla ba chúis leis an mhoill.

  Seo a leanas sonraí teagmhála an FOS:

 • Teileafón: +44 20 7964 0500

  Ríomhphost: [email protected]

  Suíomh gréasáin: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Nó is féidir leat do ghearán a chur ar aghaidh tríd ardán an AE um Réiteach Díospóidí ar Líne http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Beschwerdeverfahren

 • Um eine Beschwerde aufzuzeichnen, müssen Sie das Formular ausfüllen

  Bitte übermitteln Sie möglichst viele Informationen an uns, damit wir Ihre Beschwerde so schnell wie möglich untersuchen können.

 • Beilegung Ihrer Bedenken

  Wir streben an, so schnell wie möglich eine umfassende und zufriedenstellende Antwort an Sie zu übermitteln. Wir werden mit Ihnen daran arbeiten, Ihre Beschwerde schnellstmöglich und wenn möglich innerhalb von drei Werktagen beizulegen.

  In den meisten Fällen sind wir in der Lage, die Beschwerden innerhalb von 15 Werktagen beizulegen. Wir werden das Ergebnis der Beschwerde und die Gründe für unsere Entscheidung schriftlich zusenden. Bei außergewöhnlichen Umständen kann es bis zu 35 Tage dauern (falls dies der Fall ist, werden wir Ihnen dies mitteilen).

 • Financial Ombudsman Service (FOS)

  Wir streben an, alle Beschwerden angemessen beizulegen, wenn es uns jedoch nicht gelingt, eine Antwort zu Ihrer Zufriedenheit zu übermitteln oder Ihre Beschwerde innerhalb von 15 Werktagen beizulegen, haben Sie das Recht Ihre Beschwerde kostenlos an den FOS zu verweisen – Sie müssen dies jedoch innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum unserer Antwort auf Ihre Beschwerde tun.

  Wenn Sie Ihre Beschwerde nicht rechtzeitig weiter verweisen, verfügt der FOS nicht über unsere Erlaubnis, Ihre Beschwerde zu prüfen und wird dies nur unter sehr eingeschränkten Umständen tun. Beispielsweise wenn der FOS glaubt, dass die Verzögerung das Ergebnis außerordentlicher Umstände war.

  Die Kontaktdaten des FOS sind:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-Mail: [email protected]

  Website: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Sie können Ihre Beschwerde eventuell auch über die EU-Plattform für Online-Streitbeilegung (ODR)  http://ec.europa.eu/odr weiter verweisen.

ePayments Systems Limited – Διαδικασία παραπόνων

 • Αν επιθυμείτε να υποβάλλετε κάποια αναφορά του περιστατικού μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμα μας για αναφορά περιστατικού / παραπόνου

  Παρακαλούμε όπως μας δώσετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσουμε να ερευνήσουμε το παράπονό σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

 • Ανταπόκριση στις ανησυχίες σας

  Σκοπός μας είναι να σας δώσουμε μια πλήρη και ικανοποιητική απάντηση το συντομότερο δυνατόν. Θα συνεργαστούμε μαζί σας για να διευθετήσουμε το παράπονό σας το συντομότερο δυνατό και, όπου οι περιστάσεις το επιτρέπουν, εντός 3 εργάσιμων ημερών.

  Στις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε σε θέση να επιλύσουμε παράπονα εντός 15 εργάσιμων ημερών. Θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για το αποτέλεσμα της έρευνάς μας σε σχέση με το παράπονό σας και τους λόγους στους οποίους στηριχθήκαμε για να καταλήξουμε στην απόφασή μας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστούμε κατά το μέγιστο 35 εργάσιμες ημέρες (σε αυτή την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά).

 • Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS)

  Σκοπός μας είναι να επιλύουμε όλα τα παράπονα με δίκαιο τρόπο, εντούτοις εάν δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε μια ικανοποιητική για εσάς απάντηση ή εάν αδυνατούμε να επιλύσουμε το παράπονό σας εντός 15 εργάσιμων ημερών, έχετε το δικαίωμα να απευθύνετε το παράπονό σας στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή (FOS) χωρίς χρέωση – εντός όμως έξι μηνών από την ημερομηνία της απάντησής μας στο παράπονό σας.

  Εάν δεν απευθύνετε το παράπονό σας εγκαίρως, η υπηρεσία FOS δεν θα έχει την συγκατάθεσή μας να διερευνήσει το παράπονό σας και, κατά συνέπεια, θα είναι σε θέση να μεσολαβήσει μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, εάν η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή πιστεύει ότι η καθυστέρηση είναι το αποτέλεσμα εξαιρετικών περιστάσεων.

  Τα στοιχεία επικοινωνίας της Υπηρεσίας Χρηματοοικονομικού Διαμεσολαβητή είναι:

 • Τηλέφωνο: +44 20 7964 0500

  Ηλ. διεύθυνση: [email protected]

  Ιστότοπος: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Ενδέχεται, επίσης, να μπορείτε να απευθύνετε το παράπονό σας μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ODR) της ΕΕ http://ec.europa.eu/odr.

Az ePayments Systems Limited panaszkezelési eljárása

 • Panasz rögzítéséhez ki kell töltenie az űrlapot.

  Kérjük, adjon meg minél több információt, hogy panaszát a lehető leggyorsabban kivizsgálhassuk.

 • Panaszainak megoldása

  A lehető legrövidebb idő alatt a lehető legátfogóbb és legkielégítőbb választ igyekszünk adni panaszaira. Amennyire csak lehetséges, három munkanapon belül Önnel együttműködve a lehető leggyorsabban megoldást találunk panaszára.

  A legtöbb esetben a panaszokat 15 munkanapon belül meg tudjuk oldani. Panasza kivizsgálásának eredményéről és döntésünk okairól írásban fogjuk értesíteni. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy eljárásunk akár maximum 35 munkanapot is igénybe vehet (ebben az esetben erről értesíteni fogjuk Önt).

 • A pénzügyi ombudsman-szolgálat (FOS)

  Célunk, hogy minden panaszt igazságosan orvosoljunk, ha azonban nem sikerül az Ön számára kielégítő választ adnunk, vagy nem tudjuk panaszát 15 napon belül orvosolni, joga van díjmentesen a pénzügyi ombudsman-szolgálathoz fordulni - de ezt a válaszunk kézhezvételétől számított hat hónapon belül kell megtennie.

  Ha a panaszt nem továbbítja időben az ombudsman-szolgálathoz, a szolgálat nem kapja meg tőlünk az engedélyt, hogy panaszával kapcsolatban eljárjon, így arra csak nagyon korlátozott körülmények között lesz képes, mint például akkor, ha a szolgálat úgy véli, hogy a késedelem rendkívüli körülményeknek tudható be.

  A pénzügyi ombudsman-szolgálat elérhetőségi adatai:

 • Telefonszám: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Webhely: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Panaszát benyújthatja az EU Online Vitarendezés (ODR) platformján keresztül is http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Kvörtunarferli

 • Til að skrá kvörtun verður þú að fylla út eyðublaðið

  Gefðu upp eins miklar upplýsingar og þú getur svo að við getum unnið úr kvörtun þinni eins fljótt og hægt er.

 • Úrlausn á vandamálum þínum

  Við miðum að því að veita þér ítarlegt og fullnægjandi svar eins skjótt og mögulegt er. Við munum vinna með þér við að leysa úr kvörtun þinni eins fljótt og mögulega og innan 3ja virkra daga, þar sem það er hægt.

  Í flestum tilfellum getum við leyst úr kvörtunum innan 15 virkra daga. Við munum senda þér skriflega niðurstöðurnar frá kvörtun þinni ásamt ástæðunum fyrir því að við komum að þessari ákvörðun. Í sérstökum tilfellum gætum við þurft allt að 35 virka daga að hámarki (ef svo er, þá látum við þig vita).

 • Þjónusta umboðsmanns fjármála (Financial Ombudsman Service, FOS)

  Við miðum að því að leysa úr öllum kvörtunum á sanngjarnan hátt. Hins vegar, ef við veitum þér ekki fullnægjandi svar eða leysum ekki úr kvörtun þinni innan 15 virkra daga, áttu rétt á að senda kvörtun þína áfram til FOS án endurgjalds, en eingöngu ef þú gerir það innan sex mánaða frá því að við sendum þér svar við kvörtun þinni.

  Ef þú áframsendir ekki kvörtun þína innan þess tíma hefur FOS ekki leyfi frá okkur til að fara yfir kvörtun þína og getur því aðeins gert það við afar takmarkaðar kringumstæður. Til dæmis ef FOS telur að töfin hafi orðið vegna sérstakra kringumstæðna.

  Hér á eftir eru tengiliðaupplýsingar FOS:

 • Sími: +44 20 7964 0500

  Netfang: [email protected]

  Vefsíða: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Einnig gætir þú sent kvörtun þína áfram í gegnum EU Online Dispute Resolution (ODR) verkvanginn  http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Procedura di reclamo

 • Se volesse presentare un reclamo, puo' usare il nostro modulo.

  Ti preghiamo di fornirci quante più informazioni possibile in modo che possiamo esaminare il tuo reclamo nel più breve tempo possibile.

 • Risolvere i tuoi dubbi

  Il nostro obiettivo è quello di fornirti una risposta completa e soddisfacente al più presto. Lavoreremo con te per risolvere il reclamo il più rapidamente possibile e, ove possibile, entro 3 giorni lavorativi.

  Nella maggior parte dei casi saremo in grado di risolvere i reclami entro 15 giorni lavorativi. Forniremo per iscritto l'esito del tuo reclamo e i motivi per cui siamo arrivati a tale decisione. In circostanze eccezionali, potrebbero essere necessari fino a un massimo di 35 giorni lavorativi (in tal caso, ti informeremo).

 • L’Ombudsman per Servizi Finanziari (FSO)

  Ci proponiamo di risolvere tutti i reclami in modo equo; tuttavia, qualora non dovessimo fornirti una risposta soddisfacente o non riuscissimo a risolvere il reclamo entro 15 giorni lavorativi, hai il diritto di inviare il tuo reclamo gratuitamente all’Ombudsman. Devi però farlo entro sei mesi dalla data della nostra risposta al reclamo.

  Se non invii il reclamo in tempo, l’Ombudsman non avrà il nostro permesso di prendere in considerazione il tuo reclamo e quindi sarà in grado di farlo solo in circostanze molto limitate. Per esempio, se l’Ombudsman ritiene che il ritardo sia dovuto a circostanze eccezionali.

  I dati di contatto dell’Ombudsman per Servizi Finanziari sono:

 • Telefono: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Sito web: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  In più, è possibile inoltrare il tuo reclamo tramite la piattaforma UE per la Risoluzione online delle controversie (ODR) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Sūdzību procedūra

 • Lai reģistrētu sūdzību, jums jāaizpilda veidlapa.

  Lūdzu, sniedziet mums pēc iespējas plašāku informāciju, lai mēs pēc iespējas ātrāk varētu izmeklēt jūsu sūdzību.

 • Bažu novēršana

  Mēs cenšamies sniegt visaptverošas un apmierinošas atbildes visīsākajā iespējamajā laikā. Mēs ar jums sadarbosimies, mēģinot pēc iespējas ātrāk atrisināt jūsu sūdzību un, ja iespējams, izdarīt to 3 darba dienu laikā.

  Gandrīz visos gadījumos mēs spēsim tikt galā ar sūdzībām 15 darba dienu laikā. Mēs nodrošināsim jums sūdzības izskatīšanas rezultātu un šāda lēmuma pieņemšanas iemeslus rakstiski. Izņēmuma apstākļos sūdzības izskatīšanai var būt nepieciešams laiks līdz maks. 35 darba dienām (ja tā būs, mēs paziņosim to jums).

 • Finanšu ombuda dienests

  Mēs cenšamies visas sūdzības atrisināt taisnīgi, tomēr, ja mums nav izdevies sniegt apmierinošu atbildi vai arī izskatīt sūdzību 15 darba dienu laikā, jums ir tiesības bez maksas nosūtīt savu sūdzību izskatīšanai uz Finanšu ombuda dienestu, – tomēr jums tas jāizdara sešu mēnešu laikā pēc mūsu atbildes uz jūsu sūdzību.

  Ja nenosūtīsiet savu sūdzību šajā laikā, Finanšu ombuda dienests nesaņems mūsu atļauju izskatīt jūsu sūdzību, tādēļ varēs to darīt tikai ļoti ierobežotos gadījumos. Piemēram, ja Finanšu ombuda dienests uzskatīs, ka tas noticis ārkārtēju apstākļu dēļ.

  Finanšu ombuda dienesta kontaktinformācija ir norādīta tālāk.

 • Tālrunis: +44 20 7964 0500

  E-pasts: [email protected]

  Vietne: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Jums var būt arī iespēja iesniegt savu sūdzību, izmantojot ES Strīdu izšķiršanas tiešsaistē (SIT) platformu  http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Skundų nagrinėjimo tvarka

 • Jeigu norite pateikti skundą, tai galite padaryti užpildę elektroninę  skundo formą.

  Prašome pateikti kiek galima daugiau informacijos, kad galėtume kiek galima greičiau išnagrinėti Jūsų skundą.

 • Skundų sprendimas

  Mes stengsimės Jums atsakyti kiek galima aiškiau ir tiksliau per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Mes su Jumis bendradarbiausime, kad galėtume išspręsti Jūsų skundą kiek galima greičiau, jeigu įmanoma, per 3 darbo dienas.

  Dažniausiai skundus galėsime išnagrinėti per 15 darbo dienų. Mes Jums raštu pateiksime išvadas apie Jūsų nusiskundimą ir nurodysime priežastis, kodėl priėmėme būtent tokį sprendimą. Išskirtiniais atvejais skundo nagrinėjimas gali užtrukti daugiausiai 35 darbo dienų (jeigu taip bus, mes Jus informuosime).

 • Finansinių paslaugų ombudsmenas (FOS)

  Mes stengsimės visus skundus nagrinėti sąžiningai, tačiau, jeigu mūsų pateiktas atsakymas Jūsų netenkina arba jeigu mes per 15 darbo dienų nesugebėtume išspręsti Jūsų skundo, Jūs turite teisę nemokamai kreiptis į FOS, bet tai privalote padaryti per šešis mėnesius nuo tos datos, kuri nurodyta mūsų atsakyme į Jūsų skundą.

  Jeigu dėl savo skundo nesikreipsite laiku, FOS negaus iš mūsų leidimo svarstyti Jūsų skundą, todėl turės tik labai ribotas galimybes Jums padėti. Pavyzdžiui, jeigu FOS manymu nagrinėjimas buvo vilkinamas dėl išskirtinių aplinkybių.

  FOS kontaktiniai duomenys:

 • Telefonas: +44 20 7964 0500

  El. paštas: [email protected]

  Tinklapis: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Be to, galėtumėte savo skundą persiųsti per ES internetinę ginčų sprendimo platformą (angl., EU Online Dispute Resolution (ODR)) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Il-Proċess tal-Ilmenti

 • Biex tirreġistra ilment trid timla l-formola.

  Jekk jogħġbok agħtina biżżejjed informazzjoni biex inkunu nistgħu Ninvestigaw l-ilment tiegħek malajr kemm jista’ jkun.

 • Kif insolvu t-tħassib tiegħek

  Aħna nimmiraw li nipprovduk bi tweġiba komprensiva u sodisfaċenti fl-iqsar żmien possibbli. Naħdmu miegħek biex insolvu l-ilment tiegħek malajr kemm jista’ jkun u fejn possibbli, fi żmien 3 ġranet tax-xogħol.

  F’ħafna każijiet, inkunu f’pożizzjoni li nsolvu l-ilmenti fi żmien 15-il ġurnata tax-xogħol. Nipprovduk bl-eżitu tal-ilment tagħna u r-raġunijiet għaliex inkunu wasalna għal dik id-deċiżjoni f’format bil-miktub. F’ċirkostanzi eċċezzjonali, nistgħu nieħdu sa massimu ta’ 35 ġurnata tax-xogħol (jekk dan ikun il-każ, aħna ngħarrfuk b’dan).

 • Is-Servizz tal-Ombudsman Finanzjarju (Financial Ombudsman Service - FOS)

  Nimmiraw li nsolvu l-ilmenti kollha b’mod ġust, iżda jekk nonqsu li nipprovdu rispons għas-sodisfazzjon tiegħek jew nonqsu li nsolvu l-ilment tiegħek fi żmien 15-il ġurnata tax-xogħol, għandek id-dritt li tirreferi l-ilment tiegħek lill-FOS mingħajr ħlas – iżda trid tagħmel dan fi żmien sitt xhur mid-data tar-rispons tagħna għall-ilment tiegħek.

  Jekk ma tirreferix l-ilment tiegħek fiż-żmien mistenni, l-FOS ma jkollux il-permess tagħna li jikkunsidra l-ilment tiegħek u għalhekk ikun jista’ jagħmel dan f’ċirkostanzi limitati ħafna. Pereżempju, jekk l-FOS jemmen li d-dewmien kien riżultat ta’ ċirkostanzi eċċezzjonali.

  Id-dettalji tal-kuntatt tal-FOS huma:

 • Telefown: +44 20 7964 0500

  Email: [email protected]

  Sit web: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Tista’ wkoll tirreferi l-ilment tiegħek permezz tal-pjattaforma tas-Soluzzjoni Online għat-Tilwim (ODR) tal-UE  http://ec.europa.eu/odr.

Klageprosess for ePayments Systems Limited

 • For å registrere en klage må du fylle ut skjemaet

  Vi ber deg gi oss så mye informasjon som mulig, slik at vi kan undersøke klagen din så raskt som mulig.

 • Saksbehandling

  Vi tar sikte på å gi deg et omfattende og tilfredsstillende svar på kortest mulig tid. Vi vil samarbeide med deg for å løse klagen din så raskt som mulig og der det er mulig innen 3 virkedager.

  I de fleste tilfeller vil vi kunne løse klager i løper av 15 virkedager. Vi vil gi deg resultatet av klagen og begrunnelse for avgjørelsen i et skriftlig format. I særlige omstendigheter kan det ta opptil 35 virkedager (vi gir deg beskjed hvis dette er tilfelle).

 • Financial Ombudsman Service (FOS)

  Vi tar sikte på å løse alle klager på en rettferdig måte, men hvis vi ikke gir et svar til din tilfredshet eller ikke klarer å løse klagen din innen 15 virkedager, har du rett til gratis å sende klagen din videre til FOS – men du må gjøre dette innen seks måneder etter datoen du mottok svaret på klagen din.

  Hvis du ikke videresender klagen din i tide, vil FOS ikke ha vår tillatelse til å vurdere klagen din og vil da bare kunne gjøre dette under svært begrensede omstendigheter, for eksempel hvis FOS mener at forsinkelsen skyldes eksepsjonelle omstendigheter.

  FOSs kontaktinformasjon:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-post: [email protected]

  Nettsted: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Det kan også hende du kan sende klagen din via EUs ODR-plattform (Online Dispute Resolution)  http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – składanie skarg

 • Jeśli chcesz złożyć skargę, możesz to zrobić przez nasz formularz reklamacyjny Proces rozpatrywania skarg

 • Zależy nam na zapewnieniu dobrze ugruntowanej, satysfakcjonującej odpowiedzi w jak najkrótszym czasie. Postaramy się rozpatrzeć złożoną skargę w jak najkrótszym czasie, tj. w ciągu trzech dni roboczych.

  W większości przypadków będzie to możliwe w przeciągu 15 dni roboczych. Przekażemy Państwu na piśmie odpowiedź na skargę z uzasadnieniem dla podjętej decyzji. W wyjątkowych sytuacjach proces ten może zająć maksymalnie 35 dni roboczych (jeśli tak się stanie, powiadomimy o tym Państwa).

 • Pomoc rzecznika ds. usług finansowych (ang. Financial Ombudsman Service, FOS)

  Zależy nam na sprawiedliwym rozpatrywaniu wszystkich skarg. Jeśli jednak nie uda się nam spełnić Państwa oczekiwań lub nie rozpatrzymy skargi w ciągu 15 dni roboczych, mogą Państwo nieodpłatnie przekazać złożoną skargę do rzecznika ds. usług finansowych – nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania od nas odpowiedzi.

  Jeśli skarga nie zostanie przekazana w tym terminie, rzecznik ds. usług finansowych nie będzie miał naszego pozwolenia na rozpatrzenie Państwa skargi lub będzie to możliwe tylko w niewielu określonych sytuacjach. Jeśli na przykład rzecznik ds. usług finansowych uzna, że opóźnienie to wynikło z wyjątkowych okoliczności.

  Dane kontaktowe rzecznika ds. usług finansowych:

 • Nr tel.: +44 20 7964 0500

  Adres e-mail: [email protected]

  Witryna: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Mogą Państwo także przekazać skargę za pośrednictwem ogólnounijnego internetowego systemu rozwiązywania sporów (ang. Online Dispute Resolution, ODR) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Processo de reclamações

 • Se você deseja fazer uma reclamação, você pode faz através do  formulário de reclamações.

  Envie-nos todas as informações possíveis para que possamos investigar a sua reclamação com a maior brevidade.

 • Resolver as suas questões

  Pretendemos dar-lhe uma resposta abrangente e satisfatória no menor espaço de tempo possível. Trabalharemos consigo para resolvermos a sua reclamação tão rapidamente quanto possível e sempre que possível, no prazo de 3 dias úteis.

  Na maioria dos casos estaremos em condições de resolver as reclamações no prazo de 15 dias úteis. Comunicaremos, por escrito, o resultado da nossa reclamação e os motivos pelos quais chegámos a essa decisão. Em circunstâncias excecionais, poderemos demorar um máximo de 35 dias úteis (se este for o caso, informá-lo-emos).

 • Financial Ombudsman Service (Serviço de Provedoria Financeira, FOS)

  Pretendemos resolver todas as reclamações de forma justa, no entanto, se não dermos uma resposta que considere satisfatória ou se não resolvermos a sua reclamação no prazo de 15 dias úteis, tem o direito de enviar a sua reclamação para o FOS, sem custos - mas deve fazê-lo no prazo de seis meses a partir da data da nossa resposta à sua reclamação.

  Se não enviar a sua reclamação em tempo, o FOS não terá a nossa autorização para considerar a sua reclamação e por isso apenas poderá fazê-lo em circunstâncias muito limitadas. Por exemplo, se o FOS considerar que o atraso foi resultante de circunstâncias excecionais.

  Os detalhes de contacto do FOS são:

 • Telefone: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Site da Web: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Poderá, também, enviar a sua reclamação através da plataforma de Resolução de Litígios em Linha da UE (EU Online Dispute Resolution, ODR) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Procedura de reclamație

 • Pentru a înregistra o reclamație trebuie să completați formularul

  Vă rugăm să ne furnizați cât mai multe informații astfel încât să putem examina reclamația dvs. cât mai curând posibil.

 • Soluționarea dubiilor dvs.

  Scopul nostru este să vă oferim un răspuns complet și satisfăcător cât mai curând posibil. Vom lucra cu dvs. pentru a soluționa reclamația cât mai rapid și, dacă este posibil, în termen de 3 zile lucrătoare.

  În cele mai multe cazuri, vom putea soluționa reclamațiile în 15 zile lucrătoare. Vom furniza în scris rezultatul plângerii dvs. și motivele pentru care am ajuns la această decizie. În situații excepționale, poate dura până la maximum 35 de zile lucrătoare (caz în care vă vom informa).

 • Ombudsmanul pentru Servicii Financiare

  Ne propunem să rezolvăm în mod echitabil toate reclamațiile; cu toate acestea, dacă nu vă oferim un răspuns satisfăcător sau nu suntem în măsură să rezolvăm plângerea în 15 zile lucrătoare, aveți dreptul de a trimite reclamația dvs. gratuit Ombudsmanului. Cu toate acestea, trebuie să faceți acest lucru în termen de șase luni de la data răspunsului nostru la plângere.

  Dacă nu trimiteți plângerea la timp, Ombudsmanul nu va avea permisiunea noastră să examineze plângerea dvs. și, prin urmare, va putea face acest lucru numai în circumstanțe foarte limitate. De exemplu, dacă Ombudsmanul consideră că întârzierea este cauzată de circumstanțe excepționale.

  Datele de contact ale Ombudsmanului pentru Servicii Financiare sunt:

 • Telefono: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Site web: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  De asemenea, ați putea depune plângerea dvs. prin intermediul platformei UE de Soluționare a disputelor online (ODR) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited – Процедура рассмотрения жалоб

 • Eсли вы хотите оставить жалобу, вы можете сделать это, заполнив нашу  электронную форму.

  Пожалуйста, предоставьте как можно больше информации для того, чтобы мы смогли рассмотреть вашу жалобу как можно быстрее.

 • Решение ваших вопросов

  Мы стремимся предоставлять исчерпывающие и удовлетворительные ответы в кратчайшие сроки. Мы будем сотрудничать с вами, чтобы разрешить вашу жалобу как можно быстрее и, где это возможно, в течение 3 рабочих дней.

  В большинстве случаев мы сможем разрешить жалобу в течение 15 рабочих дней. Мы сообщим результат рассмотрения жалобы и причины, на которых основывается наше решение, в письменном виде. В исключительных случаях рассмотрение может занять до 35 рабочих дней (в соответствующих случаях мы сообщим вам об этом).

 • Обмудсмен по финансовым услугам (Financial Ombudsman Service)

  Мы стремимся рассматривать все жалобы справедливо, однако, если мы не предоставим вам удовлетворительного ответа или мы не сможем рассмотреть и решить вашу жалобу в течение 15 рабочих дней, вы имеете право направить свою жалобу в Обмудсмен по финансовым услугам бесплатно, но вам необходимо будет это сделать в течение шести месяцев с момента нашего ответа на вашу жалобу.

  Если вы не направите свою жалобу вовремя, Обмудсмен по финансовым услугам не получит нашего разрешения на рассмотрение вашей жалобы и только сможет это сделать при очень ограниченных обстоятельствах. Например, если Обмудсмен по финансовым услугам считает, что задержка произошла в результате исключительных обстоятельств.

  Контактые данные Обмудсмена по финансовым услугам:

 • Телефон: +44 20 7964 0500

  Электронная почта: [email protected]

  Сайт: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Вы также можете направить свою жалобу используя платформу онлайн-урегулирование споров Европейского Союза (EU Online Dispute Resolution) на сайте: http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Postup podávania sťažností

 • Ak chcete zaznamenať sťažnosť, musíte vyplniť formulár.

  Poskytnite nám čo najviac informácií, aby sme mohli vašu sťažnosť prešetriť čo najskôr.

 • Riešenie vašich problémov

  Naším cieľom je poskytnúť vám komplexnú a uspokojivú odpoveď v čo najkratšom čase. Budeme s vami spolupracovať na riešení vašej sťažnosti čo najrýchlejšie a podľa možnosti do 3 pracovných dní.

  Vo väčšine prípadov sme schopní sťažnosti vyriešiť do 15 pracovných dní. Poskytneme vám v písomnej podobe výsledok sťažnosti a dôvody, prečo sme dospeli k rozhodnutiu. Vo výnimočných prípadoch to môže trvať maximálne 35 pracovných dní (v takom prípade vás o tom budeme informovať).

 • Financial Obmbudsman Service (Služba finančného ombudsmana, FOS)

  Naším cieľom je spravodlivé riešenie všetkých sťažností. Ak však neposkytneme odpoveď podľa vašej spokojnosti alebo nevyriešime vašu sťažnosť do 15 pracovných dní, máte právo postúpiť svoju sťažnosť FOS bezplatne - musíte to však urobiť do šiestich mesiacov od dátumu našej odpovede na vašu sťažnosť.

  Ak svoju sťažnosť nepodáte včas, FOS nebude mať naše povolenie na posúdenie vašej sťažnosti, a bude to môcť urobiť iba vo veľmi obmedzených prípadoch. Napríklad, ak sa FSO domnieva, že omeškanie bolo dôsledkom výnimočných okolností.

  Kontaktné údaje FOS sú:

 • Telefón: +44 20 7964 0500

  E-mail: [email protected]

  Webové stránky: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Svoju sťažnosť môžete postúpiť aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online (platforma RSO) na adrese http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Pritožbeni postopek

 • Če želite vložiti pritožbo, morate izpolniti obrazec

  Prosimo, da nam posredujete čim več informacij, da lahko vašo pritožbo preučimo v najkrajšem možnem času.

 • Reševanje vaših dvomov

  Prizadevamo si, da vam v najkrajšem možnem času zagotovimo izčrpen in zadovoljiv odgovor. V sodelovanju z vami se bomo potrudili, da bomo vašo pritožbo rešili čim hitreje oz. po možnosti v 3 delovnih dneh.

  V večini primerov so pritožbe rešene v 15 delovnih dneh. Izid pritožbe in razloge za našo odločitev vam bomo posredovali v pisni obliki. V izjemnih okoliščinah lahko postopek traja največ 35 delovnih dni (v tem primeru vas bomo obvestili).

 • Storitve Finančnega varuha človekih pravic (FVČP)

  Prizadevamo si vse pritožbe rešiti pošteno, če pa ne bomo zagotovili ustreznega odgovora ali ne bomo rešili vaše pritožbe v 15 delovnih dneh, imate pravico, da svojo pritožbo brezplačno pošljete <b>FVČP</b> - to morate storiti v šestih mesecih od datuma našega odgovora na vašo pritožbo.

  Če svoje pritožbe ne boste poslali pravočasno, FVP ne bo imel našega dovoljenja za obravnavo vaše pritožbe in bo to lahko storil le v zelo omejenih okoliščinah. Na primer, če FVČP meni, da je bila zamuda posledica izjemnih okoliščin.

  Kontaktni podatki FVČP:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-pošta: [email protected]

  Spletna stran: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Svojo pritožbo boste lahko posredovali tudi preko platforme EU za spletno reševanje sporov (ODR) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Proceso de quejas

 • Si usted quiere hacer una queja, puede hacerlo en nuestro  formulario de quejas.

  Por favor, proporciónenos toda la información que pueda para que investiguemos su queja lo más rápido posible.

 • Resolver sus inquietudes

  Nuestro objetivo es proporcionarle una respuesta completa y satisfactoria en el menor tiempo posible. Trabajaremos con usted para resolver su queja tan pronto como podamos y, siempre que sea posible, en un plazo de 3 días laborables.

  En la mayoría de los casos, podemos resolver quejas en un plazo de 15 días laborables. Le proporcionaremos el resultado de la queja y las razones por las que hemos llegado a esa decisión por escrito. En circunstancias excepcionales, podemos tardar hasta un máximo de 35 días laborables y, en tal caso, se lo haremos saber.

 • Financial Ombudsman Service (Servicio del Defensor Financiero, o “FOS”)

  Nuestro objetivo es resolver todas las quejas de forma justa. No obstante, si no le damos una respuesta satisfactoria o no resolvemos su queja en un plazo de 15 días laborables, tiene derecho a remitir su queja al FOS de forma gratuita, pero debe hacerlo en un plazo de seis meses a partir de la fecha de nuestra respuesta a su queja.

  Si no remite su queja a tiempo, no daremos permiso al FOS para revisar su reclamación y solo podrá hacerlo en situaciones muy limitadas (por ejemplo, si el FOS considera que la demora se haya debido a circunstancias excepcionales).

  Los datos de contacto del FOS son:

 • Teléfono: +44 20 7964 0500

  Correo electrónico: [email protected]

  Sitio web: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  También puede referir su queja a través de la plataforma de Resolución de Disputas Online de la UE (ODR) http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Klagomålsprocess

 • För att registrera ett klagomål måste du fylla i formuläret

  Ge oss så mycket information som möjligt så att vi kan undersöka ditt klagomål så snabbt som möjligt.

 • Lösa dina bekymmer

  Vi försöker alltid att tillhandahålla omfattande och tillfredsställande svar på så kort tid som möjligt. Vi kommer att arbeta med dig för att lösa ditt klagomål så snabbt som möjligt och när det är möjligt lösa det inom tre arbetsdagar.

  I de flesta fall kommer vi att vara i en position för att lösa klagomål inom 15 arbetsdagar. Vi kommer att tillhandahålla utfallet av vårt klagomål och anledningarna till varför vi har fattat det beslutet i skrift. I ovanliga omständigheter kan vi ta upp till högst 35 arbetsdagar (vi kommer att kontakta dig om detta är fallet).

 • Finansiell ombudsmanstjänst (FOS)

  Vi försöker alltid att lösa alla klagomål rättvist, men om vi dock misslyckas med att tillhandahålla ett tillfredsställande svar till dig eller misslyckas med att lösa ditt klagomål inom 15 arbetsdagar, har du rätt till att hänvisa ditt klagomål till FOS kostnadsfritt - men du måste göra detta inom sex månader från datumet då vi svarade på ditt klagomål.

  Om du inte hänvisar ditt klagomål i tid, kommer FOS inte har vår tillåtelse att ta hänsyn till ditt klagomål och kommer på så sätt endast kunna att göra detta i väldigt begränsade omständigheter. Exempelvis, om FOS anser att fördröjningen var ett utfall från ovanliga omständigheter.

  FOS kontaktuppgifter är:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-post: [email protected]

  Webbplats: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Du kan även hänvisa ditt klagomål via Den europeiska onlineplattformen för tvistlösning (ODR)  http://ec.europa.eu/odr.

ePayments Systems Limited - Şikayet süreci

 • Bir şikayeti kaydetmek için formu doldurmanız gerekir.

  Şikayetinizi en kısa sürede araştırabilmemiz için lütfen bize mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

 • Endişelerinizin giderilmesi

  Size, mümkün olan en kısa sürede kapsamlı ve tatmin edici bir yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Şikayetinizin mümkün olan en kısa sürede -eğer mümkünse 3 iş günü içerisinde- çözümlenmesi için sizinle birlikte çalışacağız.

  Şikayetlerin çoğu zaman 15 iş günü içerisinde çözümlenmesini sağlayabiliyoruz. Şikayetin sonucunu ve verdiğimiz kararın nedenlerini size yazılı bir formatta sunacağız. Bazı istisnai durumlarda en fazla 35 iş günü sürebilir (böyle bir durumda size haber vereceğiz).

 • Finansal Ombudsman Servisi (FOS)

  Şikayetlerin adil bir şekilde çözümlenmesini amaçlıyoruz, ancak 15 iş günü içerisinde şikayetinizin çözümlenmesi için tatmin edici bir yanıt veremezsek veya şikayetinizi çözümleyemezsek, şikayetinizi ücretsiz olarak FOS servisine yönlendirme hakkınız vardır. Ancak bunu şikayetinize verdiğimiz yanıt tarihinden itibaren altı ay içerisinde yapmanız gerekmektedir.

  Şikayet başvurunuzu zamanında yönlendirmezseniz, FOS servisinin şikayetinizi değerlendirmesine izin veremeyiz ve yalnızca çok istisnai durumlarda bunu yapabiliriz. Örneğin; FOS servisi, gecikmenin istisnai bir durumdan kaynaklandığını düşünüyorsa.

  FOS iletişim bilgileri:

 • Telefon: +44 20 7964 0500

  E-posta: [email protected]

  Web sitesi: http://www.financial-ombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm

  Şikayetinizi aynı zamanda AB Çevrimiçi Anlaşmazlık Çözümleme (ODR - Online Dispute Resolution) platformuna da yönlendirebilirsiniz http://ec.europa.eu/odr.